Thailand Web Stat Truehits.net ปิ่นเกล้าคาร์ลิสซิ่ง เทพารักษ์ ,รับจัดไฟแนนซ์ / สินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์มือสอง รถยนต์และรถกระบะ และบริการ ด้านงานทะเบียนรถยนต์
Website Banner
 
  
 
                                                                                                                       
                                 
                                 
                                 
               
 สิ่งที่ผู้เอาประภัยควรรู้
               
                 
        หลายครั้งที่ข้อโต้แย้งระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้เอาประกันภัย ไม่เข้าใจในหลักกฎหมาย เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการทำประกันภัย ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันมิให้เกิดขึ้นหรือให้เกิดลดน้อยลงได้ หากผู้เอาประกันภัยได้อ่านและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยให้เข้าใจถ่องแท้จึงขอหยิบยกเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย เงื่อนไขและข้อยกเว้น ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจตามโครงสร้างใหม่ที่คิดว่าสำคัญและน่าเป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยให้ทราบพอสังเขป 

การหยุดใช้รถ
 
        ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งการหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจากบริษัทผู้ประกันภัยได้โดย 
            1. ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอหยุดการใช้รถยนต์ การคืนเบี้ยประกันภัยให้เฉลี่ยเป็นรายวัน 
            2. ห้ามคืนเบี้ยประกันภัยในการหยุดใช้รถในกรณี  
                * ระหว่างการซ่อมแซม  
                * หยุดการใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน
การโอนรถยนต์ 

        เมื่อผู้เอาประกันรถยนต์โอนรถยนต์ให้บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์นี้ และบริษัทผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ 
        ในกรณีเป็นการทำประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเอง ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์
รถยนต์เช่าซื้อ 

        การประกันภัยรถยนต์เช่าซื้อ ให้บริษัทผู้รับประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้น การยกผลประโยชน์ตามส่วนได้ส่วนเสียให้ผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้น การยกผลประโยชน์ตามส่วนได้เสียให้ผู้ให้เช่าซื้อ ให้บริษัทใช้เอกสารแนบท้าย 

               
                                 
                                 
                                 
Current Pageid = 12