Thailand Web Stat Truehits.net ปิ่นเกล้าคาร์ลิสซิ่ง เทพารักษ์ ,รับจัดไฟแนนซ์ / สินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์มือสอง รถยนต์และรถกระบะ และบริการ ด้านงานทะเบียนรถยนต์
Website Banner
 
  
 
                                                                                                                       
                                 
                                 
                                 
                                 
               
 แบบของกรมธรรม์
               
                                 
                 
แบบของกรมธรรม์

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ใหม่ แบ่งออกเป็น
2 แบบ คือ

    1. กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ 
           เป็นกรมธรรม์แบบเดิมที่คุ้มครองผู้ขับขี่คนใดก็ได้ที่ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้ขับขี่รถเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย
    2. กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ 
           เป็นกรมธรรม์แบบใหม่ที่นำอายุผู้ขับขี่มาเป็นองค์ประกอบในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และคุ้มครองผู้ขับขี่รถตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ กรณีบุคคลที่มิได้ระบุชื่อมาขับขี่ก็ได้รับความ คุ้มครองแต่ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นของอุบัติเหตุแต่ละครั้งด้วย กรมธรรม์  แบบนี้ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้รถส่วนบุคคล และสามารถระบุชื่อ ผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คน โดยจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุของผู้ขับขี่ดังนี้  
                18-24 ลด 5% 
                25-35 ลด 10% 
                36-50 ลด 15% 
                50 ขึ้นไป ลด 20%
        * โดยนับอายุของผู้ขับขี่เป็นเกณฑ์ *

ประเภทของกรมธรรม์

การประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ มีความคุ้มครองให้เลือก
3 ประเภท คือ
ประเภท 1 (ชั้น 1) ให้ความคุ้มครองมากที่สุด คือ 
        - ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ 
        - ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
        - ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย 
        - ความรับผิดชอบต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
ประเภท 2 (ชั้น 2 ) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง 
        - ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ 
        - ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
        - ความรับผิดชอบต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
ประเภท 3 (ชั้น 3 ) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ดังนี้ 
        - ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ 
        - ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
               
                                 
                                 
                                 
Current Pageid = 9